Lutemi të shkarkoni Formularin per Praktike Mesimore këtu.

Informacioni, i dhënë nga ju duke u regjistruar dhe aplikuar online për praktikë mësimore, do të përdoret nga Gener 2 Sh.p.k. (Gener 2) për të vlerësuar aplikimin tuaj për praktikë mësimore dhe për të mbështetur çdo marrëdhënie të mëtejshme mes jush dhe Gener 2. Informacioni juaj nuk do të përdoret për qëllime të tjera nga ato të përmendura këtu dhe nuk do ti përhapet personave të paautorizuar brenda ose jashtë kompanisë. Ju keni të drejtë të kërkoni me shkrim fshirjen e këtij informacioni në çdo moment. Ju lutemi lexoni deklaratën që vijon:
Deklaratë:
Deklaroj se informacioni i dhënë prej meje është i vërtetë dhe i saktë bazuar në dijeninë time. Unë kuptoj se çdo keqparaqitje, fshehje apo deklaratë e pavërtetë mund të përbëjë shkak për mospranimin e aplikimit tim apo për ndërprerje të marrëdhënies së praktikës mësimore. Unë kuptoj se ky proçes aplikimi online është funksionalisht i njëjtë me dhënien e firmës sime.

Forma Jonë e kontaktit